Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1.1.a. WK Installeert: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: WK Installeert gevestigd aan de Basilicumhof te Voorhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69888108;
1.1.b. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van WK Installeert heeft ontvangen of met wie WK Installeert in enige rechtsbetrekking staat of voor wie WK Installeert enige rechtshandeling verricht;
1.1.c. overeenkomst: de overeenkomst tussen WK Installeert en de klant;
1.1.d. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door WK Installeert aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen WK Installeert en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WK Installeert en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant verstrekt.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte en aanbieding van WK Installeert is vrijblijvend. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand. Onverwijld nadat de klant het aanbod heeft aanvaard, kan WK Installeert haar aanbod herroepen.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is WK Installeert daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht WK Installeert niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van WK Installeert binden WK Installeert niet.
3.6. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten WK Installeert niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
3.7. De door WK Installeert aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van WK Installeert en mogen zonder toestemming van WK Installeert niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.8. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van WK Installeert terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan WK Installeert.
3.9. WK Installeert heeft het recht aan de klant kosten in rekening te brengen voor het uitbrengen van een offerte, indien de klant daarvan vooraf op de hoogte is gesteld.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de offerte heeft ondertekend of nadat de klant het aanbod van WK Installeert via de e-mail heeft aanvaard.
4.2. Annulering van de overeenkomst of bestelling is niet mogelijk.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. WK Installeert zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2. WK Installeert heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
5.3. WK Installeert is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). WK Installeert is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
5.4. WK Installeert voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van WK Installeert, tenzij anders is overeengekomen.
5.5. WK Installeert zal de klant op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.
5.6. WK Installeert kan tijdens haar werkzaamheden machines of apparatuur onttrekken aan het dagelijkse gebruik, indien dit door WK Installeert noodzakelijk geacht wordt voor voltooiing van de opdracht.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant
6.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan WK Installeert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
6.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat WK Installeert tijdig, dat wil zeggen voordat er door WK Installeert begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
6.2.a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
6.2.b. het werkterrein waar WK Installeert werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
6.2.c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van WK Installeert;
6.2.d. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
6.2.e. alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in en/of op en/of aan en/of onder het werkterrein bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen, etc.;
6.3. De klant stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel kosteloos aan WK Installeert ter beschikking.
6.4. De klant dient ervoor zorg te dragen dat:
6.4.a. de constructie van het bouwwerk, waarin, waaraan of waarop de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd, daarvoor geschikt is;
6.4.b. de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door WK Installeert te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;
6.4.c. de nog niet geïnstalleerde producten of gereedschappen van WK Installeert veilig kunnen worden opgeslagen in voor WK Installeert toegankelijke plaatsen.
6.5. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door of namens hem verstrekte materialen.
6.6. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk. Indien WK Installeert in opdracht van de klant samen dient te werken met derden, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van deze samenwerking bij de klant.
6.7. De klant is gehouden WK Installeert onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.8. De klant stelt WK Installeert in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren. De klant is verplicht indien gevaar dreigt of een gevaarlijke situatie is ontstaan, WK Installeert daarvan direct op de hoogte te stellen.
6.9. Indien de klant niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor WK Installeert de werkzaamheden niet kan verrichten, is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan WK Installeert verschuldigd.
6.10. WK Installeert gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.11. De klant vrijwaart WK Installeert voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
6.12. Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan WK Installeert de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft WK Installeert recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant WK Installeert alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
6.13. De in, op en boven het werkterrein aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door WK Installeert kunnen belemmeren, moeten door de klant voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van WK Installeert ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door WK Installeert aan de klant in rekening worden gebracht.
6.14. De klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijgekomen zaken, tenzij anders is overeengekomen. Indien WK Installeert op verzoek van de klant zorgdraagt voor de afvoer van vrijgekomen zaken, dan wordt de kosten daarvan aan de klant in rekening gebracht.
6.15. De klant zijnde een bedrijf dient gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een CAR-verzekering te hebben afgesloten waarin o.a. het werkterrein en de werkzaamheden van WK Installeert meeverzekerd zijn. Op verzoek van WK Installeert dient de klant een bewijs van deze verzekering aan WK Installeert te verstrekken.
6.16. De klant is verplicht het door WK Installeert (op)geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
6.17. Indien de klant zijn verplichtingen jegens WK Installeert niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is WK Installeert gerechtigd alle extra kosten die zij daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen en/of de uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 7. Meerkosten
7.1. Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden.
7.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het werkterrein andere eigenschappen bevat dan waarvan WK Installeert bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan, dan kan dat tot meerkosten leiden.
7.3. Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.
7.4. WK Installeert mag een vast overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan WK Installeert, dat in redelijkheid niet van WK Installeert mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De klant wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de verhoging, dan heeft WK Installeert WK Installeert het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding. De werkzaamheden die tot het moment van de ontbinding zijn uitgevoerd zullen aan de klant in rekening worden gebracht.
7.5. Indien in opdracht van de klant werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de normale werktijden van WK Installeert, dan heeft WK Installeert het recht daarvoor extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 8. (Op)levering
8.1. De door WK Installeert opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)levertermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van WK Installeert ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
8.3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
8.4. Een door WK Installeert uitgevoerd werk wordt geacht door WK Installeert aan de klant te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de klant te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, dan wel op het tijdstip dat de klant het betreffende werk in gebruik heeft genomen.
8.5. De klant is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Neemt de klant de producten niet in ontvangst, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening. Indien de klant de producten die WK Installeert onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft WK Installeert het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
8.6. Transportkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9. Prijzen en honorarium
9.1. Voor de klant zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw.
9.2. Voor de klant zijnde een consument zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.
9.3. Indien geen vaste prijs voor de uit te voeren werkzaamheden wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WK Installeert, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Het uurtarief is exclusief eventuele kosten van materialen.
9.4. WK Installeert is gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
9.5. WK Installeert zal de klant het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of via de e-mail kenbaar maken. WK Installeert zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 10. Materialen
10.1. WK Installeert zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
10.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 11. Facturatie en betaling
11.1. Facturatie geschiedt als volgt:
11.1.a. 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst;
11.1.b. 35% bij aanvang van de werkzaamheden;
11.1.c. 15% na de voltooiing van de opdracht.
11.2. Indien de klant de aanbetaling of tussentijdse declaratie niet tijdig betaalt, dan heeft WK Installeert het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het gehele factuurbedrag is voldaan. WK Installeert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
11.3. Indien WK Installeert door de klant wordt ingehuurd om voor een bepaalde periode werkzaamheden voor de klant uit te voeren, dan geschiedt facturatie periodiek achteraf.
11.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
11.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van WK Installeert op de klant onmiddellijk opeisbaar.
11.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en retentie
12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van WK Installeert, totdat alle vorderingen die WK Installeert op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid BW, volledig zijn betaald.
12.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
12.2.a. verpanden;
12.2.b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
12.2.c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
12.3. De klant verplicht zich op eerste verzoek van WK Installeert mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de klant uit hoofde van doorlevering van producten op zijn afnemers verkrijgt en zal verkrijgen.
12.4. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van WK Installeert te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van WK Installeert veilig te stellen.
12.5. Indien de klant zijn verplichtingen jegens WK Installeert niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is WK Installeert gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van WK Installeert op volledige schadevergoeding.
12.6. Indien WK Installeert gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht WK Installeert toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van WK Installeert zich bevinden.
12.7. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van WK Installeert.
12.8. WK Installeert kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan WK Installeert verschuldigde bedragen betaald heeft.
12.9. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan WK Installeert toekomende rechten onverlet.

Artikel 13. Klachten en garantie
13.1. De klant wordt geacht direct na de (op)levering tot de inspectie daarvan over te gaan en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan WK Installeert te melden. De klant dient WK Installeert de gelegenheid te geven deze melding te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.2. Indien het herstellen van een tekortkoming in het (op)geleverde niet meer mogelijk is, dan zal WK Installeert slechts aansprakelijk zijn overeenkomstig hetgeen is opgenomen in artikel 15.
13.3. Indien op een product een garantie wordt verleend, dan wordt de duur van de garantie voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
13.4. De garantieperiode vangt aan op het moment van aflevering van het product.
13.5. De factuur is het garantiebewijs.
13.6. De eventueel verleende garantie vervalt en klachten over het (op)geleverde worden niet in behandeling genomen indien:
13.6.a. de klant niet de door WK Installeert gegeven aanwijzingen, testen, controles, onderhoud of overige gebruiksinstructies heeft uitgevoerd;
13.6.b. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd;
13.6.c. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
13.6.d. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
13.6.e. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
13.6.f. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
13.6.g. de klant zijn verplichtingen jegens WK Installeert niet, niet tijdig of niet naar behoren is nagekomen.
13.7. De klant kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van WK Installeert heeft voldaan.
13.8. De klant dient WK Installeert of de door WK Installeert ingeschakelde derden de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1. WK Installeert is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
14.1.a. WK Installeert bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
14.1.b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
14.1.c. na het sluiten van de overeenkomst WK Installeert ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
14.2. WK Installeert is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
14.3. Voorts is WK Installeert bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.4. WK Installeert is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. WK Installeert kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
15.1.a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
15.1.b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van door of namens de klant verstrekte gegevens, berekeningen en stukken. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. WK Installeert is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens, berekeningen, stukken, uitgewerkte ontwerpen en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart WK Installeert tegen alle aanspraken ter zake.
15.3. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door WK Installeert (op)geleverde, sluit WK Installeert iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
15.4. WK Installeert is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door WK Installeert (op)geleverde door verkeerd of ondeskundig gebruik.
15.5. WK Installeert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van WK Installeert in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.6. De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die WK Installeert tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.
15.7. WK Installeert is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de klant waaraan dan wel waarop WK Installeert werkzaamheden verricht.
15.8. WK Installeert is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde omzet, die het gevolg is van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing aan een machine of apparaat of een andere storing in de bedrijfsvoering van de klant. Een dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van de klant. Indien de klant zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te dekken, dan dient de klant daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
15.9. WK Installeert is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
15.10. Indien WK Installeert aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WK Installeert beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van WK Installeert gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WK Installeert beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens WK Installeert vervallen in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens WK Installeert kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 1 jaar geldt.
15.12. Indien de klant producten en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan WK Installeert ter beschikking heeft gesteld en deze producten en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan WK Installeert ter beschikking zijn gesteld, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 16. Overmacht
16.1. WK Installeert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: slechte weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; storing in de stroomvoorziening, communicatieverbindingen of apparatuur dat bij de uitvoering van de overeenkomst wordt gebruikt; ziekte van de natuurlijke persoon die namens WK Installeert de werkzaamheden uitvoert; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen of andere arbeidsongeregeldheden; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan WK Installeert door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van WK Installeert of van haar leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van WK Installeert of haar leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van WK Installeert.
16.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal WK Installeert niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel WK Installeert als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
16.4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst (op)geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 18. Intellectuele eigendom
18.1. WK Installeert behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen.
18.2. Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WK Installeert de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op elke overeenkomst tussen WK Installeert en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en WK Installeert worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar WK Installeert gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat WK Installeert schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1.1.a. WK Installeert: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: WK Installeert gevestigd aan de Basilicumhof te Voorhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69888108;
1.1.b. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van WK Installeert heeft ontvangen of met wie WK Installeert in enige rechtsbetrekking staat of voor wie WK Installeert enige rechtshandeling verricht;
1.1.c. overeenkomst: de overeenkomst tussen WK Installeert en de klant;
1.1.d. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door WK Installeert aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen WK Installeert en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WK Installeert en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant verstrekt.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Elke offerte en aanbieding van WK Installeert is vrijblijvend. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand. Onverwijld nadat de klant het aanbod heeft aanvaard, kan WK Installeert haar aanbod herroepen.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is WK Installeert daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht WK Installeert niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van WK Installeert binden WK Installeert niet.
3.6. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten WK Installeert niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
3.7. De door WK Installeert aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van WK Installeert en mogen zonder toestemming van WK Installeert niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.8. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van WK Installeert terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan WK Installeert.
3.9. WK Installeert heeft het recht aan de klant kosten in rekening te brengen voor het uitbrengen van een offerte, indien de klant daarvan vooraf op de hoogte is gesteld.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de offerte heeft ondertekend of nadat de klant het aanbod van WK Installeert via de e-mail heeft aanvaard.
4.2. Annulering van de overeenkomst of bestelling is niet mogelijk.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. WK Installeert zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2. WK Installeert heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
5.3. WK Installeert is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). WK Installeert is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
5.4. WK Installeert voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van WK Installeert, tenzij anders is overeengekomen.
5.5. WK Installeert zal de klant op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.
5.6. WK Installeert kan tijdens haar werkzaamheden machines of apparatuur onttrekken aan het dagelijkse gebruik, indien dit door WK Installeert noodzakelijk geacht wordt voor voltooiing van de opdracht.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant
6.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan WK Installeert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
6.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat WK Installeert tijdig, dat wil zeggen voordat er door WK Installeert begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
6.2.a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
6.2.b. het werkterrein waar WK Installeert werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
6.2.c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van WK Installeert;
6.2.d. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
6.2.e. alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in en/of op en/of aan en/of onder het werkterrein bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen, etc.;
6.3. De klant stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel kosteloos aan WK Installeert ter beschikking.
6.4. De klant dient ervoor zorg te dragen dat:
6.4.a. de constructie van het bouwwerk, waarin, waaraan of waarop de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd, daarvoor geschikt is;
6.4.b. de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door WK Installeert te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;
6.4.c. de nog niet geïnstalleerde producten of gereedschappen van WK Installeert veilig kunnen worden opgeslagen in voor WK Installeert toegankelijke plaatsen.
6.5. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door of namens hem verstrekte materialen.
6.6. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk. Indien WK Installeert in opdracht van de klant samen dient te werken met derden, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van deze samenwerking bij de klant.
6.7. De klant is gehouden WK Installeert onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.8. De klant stelt WK Installeert in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren. De klant is verplicht indien gevaar dreigt of een gevaarlijke situatie is ontstaan, WK Installeert daarvan direct op de hoogte te stellen.
6.9. Indien de klant niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor WK Installeert de werkzaamheden niet kan verrichten, is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan WK Installeert verschuldigd.
6.10. WK Installeert gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.11. De klant vrijwaart WK Installeert voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
6.12. Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan WK Installeert de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft WK Installeert recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant WK Installeert alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
6.13. De in, op en boven het werkterrein aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door WK Installeert kunnen belemmeren, moeten door de klant voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van WK Installeert ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door WK Installeert aan de klant in rekening worden gebracht.
6.14. De klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijgekomen zaken, tenzij anders is overeengekomen. Indien WK Installeert op verzoek van de klant zorgdraagt voor de afvoer van vrijgekomen zaken, dan wordt de kosten daarvan aan de klant in rekening gebracht.
6.15. De klant zijnde een bedrijf dient gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een CAR-verzekering te hebben afgesloten waarin o.a. het werkterrein en de werkzaamheden van WK Installeert meeverzekerd zijn. Op verzoek van WK Installeert dient de klant een bewijs van deze verzekering aan WK Installeert te verstrekken.
6.16. De klant is verplicht het door WK Installeert (op)geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
6.17. Indien de klant zijn verplichtingen jegens WK Installeert niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is WK Installeert gerechtigd alle extra kosten die zij daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen en/of de uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 7. Meerkosten
7.1. Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden.
7.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het werkterrein andere eigenschappen bevat dan waarvan WK Installeert bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan, dan kan dat tot meerkosten leiden.
7.3. Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.
7.4. WK Installeert mag een vast overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan WK Installeert, dat in redelijkheid niet van WK Installeert mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De klant wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de verhoging, dan heeft WK Installeert WK Installeert het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding. De werkzaamheden die tot het moment van de ontbinding zijn uitgevoerd zullen aan de klant in rekening worden gebracht.
7.5. Indien in opdracht van de klant werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de normale werktijden van WK Installeert, dan heeft WK Installeert het recht daarvoor extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 8. (Op)levering
8.1. De door WK Installeert opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)levertermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van WK Installeert ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
8.3. Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
8.4. Een door WK Installeert uitgevoerd werk wordt geacht door WK Installeert aan de klant te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de klant te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, dan wel op het tijdstip dat de klant het betreffende werk in gebruik heeft genomen.
8.5. De klant is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Neemt de klant de producten niet in ontvangst, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening. Indien de klant de producten die WK Installeert onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft WK Installeert het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
8.6. Transportkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9. Prijzen en honorarium
9.1. Voor de klant zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw.
9.2. Voor de klant zijnde een consument zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.
9.3. Indien geen vaste prijs voor de uit te voeren werkzaamheden wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WK Installeert, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Het uurtarief is exclusief eventuele kosten van materialen.
9.4. WK Installeert is gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
9.5. WK Installeert zal de klant het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of via de e-mail kenbaar maken. WK Installeert zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 10. Materialen
10.1. WK Installeert zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
10.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 11. Facturatie en betaling
11.1. Facturatie geschiedt als volgt:
11.1.a. 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst;
11.1.b. 35% bij aanvang van de werkzaamheden;
11.1.c. 15% na de voltooiing van de opdracht.
11.2. Indien de klant de aanbetaling of tussentijdse declaratie niet tijdig betaalt, dan heeft WK Installeert het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het gehele factuurbedrag is voldaan. WK Installeert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
11.3. Indien WK Installeert door de klant wordt ingehuurd om voor een bepaalde periode werkzaamheden voor de klant uit te voeren, dan geschiedt facturatie periodiek achteraf.
11.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
11.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van WK Installeert op de klant onmiddellijk opeisbaar.
11.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en retentie
12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van WK Installeert, totdat alle vorderingen die WK Installeert op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid BW, volledig zijn betaald.
12.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
12.2.a. verpanden;
12.2.b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
12.2.c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
12.3. De klant verplicht zich op eerste verzoek van WK Installeert mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de klant uit hoofde van doorlevering van producten op zijn afnemers verkrijgt en zal verkrijgen.
12.4. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van WK Installeert te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van WK Installeert veilig te stellen.
12.5. Indien de klant zijn verplichtingen jegens WK Installeert niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is WK Installeert gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van WK Installeert op volledige schadevergoeding.
12.6. Indien WK Installeert gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht WK Installeert toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van WK Installeert zich bevinden.
12.7. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van WK Installeert.
12.8. WK Installeert kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan WK Installeert verschuldigde bedragen betaald heeft.
12.9. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan WK Installeert toekomende rechten onverlet.

Artikel 13. Klachten en garantie
13.1. De klant wordt geacht direct na de (op)levering tot de inspectie daarvan over te gaan en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan WK Installeert te melden. De klant dient WK Installeert de gelegenheid te geven deze melding te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.2. Indien het herstellen van een tekortkoming in het (op)geleverde niet meer mogelijk is, dan zal WK Installeert slechts aansprakelijk zijn overeenkomstig hetgeen is opgenomen in artikel 15.
13.3. Indien op een product een garantie wordt verleend, dan wordt de duur van de garantie voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
13.4. De garantieperiode vangt aan op het moment van aflevering van het product.
13.5. De factuur is het garantiebewijs.
13.6. De eventueel verleende garantie vervalt en klachten over het (op)geleverde worden niet in behandeling genomen indien:
13.6.a. de klant niet de door WK Installeert gegeven aanwijzingen, testen, controles, onderhoud of overige gebruiksinstructies heeft uitgevoerd;
13.6.b. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd;
13.6.c. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
13.6.d. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
13.6.e. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
13.6.f. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
13.6.g. de klant zijn verplichtingen jegens WK Installeert niet, niet tijdig of niet naar behoren is nagekomen.
13.7. De klant kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van WK Installeert heeft voldaan.
13.8. De klant dient WK Installeert of de door WK Installeert ingeschakelde derden de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1. WK Installeert is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
14.1.a. WK Installeert bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
14.1.b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
14.1.c. na het sluiten van de overeenkomst WK Installeert ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
14.2. WK Installeert is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
14.3. Voorts is WK Installeert bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.4. WK Installeert is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. WK Installeert kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
15.1.a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
15.1.b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van door of namens de klant verstrekte gegevens, berekeningen en stukken. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. WK Installeert is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens, berekeningen, stukken, uitgewerkte ontwerpen en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart WK Installeert tegen alle aanspraken ter zake.
15.3. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door WK Installeert (op)geleverde, sluit WK Installeert iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
15.4. WK Installeert is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door WK Installeert (op)geleverde door verkeerd of ondeskundig gebruik.
15.5. WK Installeert aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van WK Installeert in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.6. De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die WK Installeert tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.
15.7. WK Installeert is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de klant waaraan dan wel waarop WK Installeert werkzaamheden verricht.
15.8. WK Installeert is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde omzet, die het gevolg is van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing aan een machine of apparaat of een andere storing in de bedrijfsvoering van de klant. Een dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van de klant. Indien de klant zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te dekken, dan dient de klant daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
15.9. WK Installeert is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
15.10. Indien WK Installeert aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WK Installeert beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van WK Installeert gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WK Installeert beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens WK Installeert vervallen in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens WK Installeert kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 1 jaar geldt.
15.12. Indien de klant producten en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan WK Installeert ter beschikking heeft gesteld en deze producten en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan WK Installeert ter beschikking zijn gesteld, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 16. Overmacht
16.1. WK Installeert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: slechte weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; storing in de stroomvoorziening, communicatieverbindingen of apparatuur dat bij de uitvoering van de overeenkomst wordt gebruikt; ziekte van de natuurlijke persoon die namens WK Installeert de werkzaamheden uitvoert; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen of andere arbeidsongeregeldheden; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan WK Installeert door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van WK Installeert of van haar leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van WK Installeert of haar leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van WK Installeert.
16.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal WK Installeert niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel WK Installeert als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
16.4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst (op)geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 18. Intellectuele eigendom
18.1. WK Installeert behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen.
18.2. Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WK Installeert de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op elke overeenkomst tussen WK Installeert en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en WK Installeert worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar WK Installeert gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat WK Installeert schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.